REGULAMIN IMPREZY EDUKACYJNEJ „EUROPE WITHOUT WATER? EKO PRZYGODA Z PRZYRODĄ NAD WODĄ” - Sekretariat ds. Młodzieży REGULAMIN IMPREZY EDUKACYJNEJ „EUROPE WITHOUT WATER? EKO PRZYGODA Z PRZYRODĄ NAD WODĄ” - Sekretariat ds. Młodzieży
Program zdrowotny

Numer projektu:

RPZP.06.08.00-00-32-K022/22

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

REGULAMIN IMPREZY EDUKACYJNEJ „EUROPE WITHOUT WATER? EKO PRZYGODA Z PRZYRODĄ NAD WODĄ”

REGULAMIN IMPREZY EDUKACYJNEJ
„EUROPE WITHOUT WATER? EKO PRZYGODA Z PRZYRODĄ NAD WODĄ”

Stepnica, 3 czerwca 2023

 

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest impreza „Eko przygoda z przyrodą nad wodą”, zwana w dalszej części Regulaminu imprezą albo wydarzeniem.
 2. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie jej trwania zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na niej i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim.
 4. Wejście na teren imprezy oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
 5. Organizatorem Imprezy jest Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z siedzibą w Szczecinie przy pl. Kilińskiego 3, pok. 251-252, 71-414 Szczecin, zwany dalej Sekretariatem ds. Młodzieży.
 6. Impreza odbywa się w sobotę 3 czerwca 2023 roku na przestrzeni Amfiteatru i przystani jachtowej im. Kapitana Roberta Hilgendorfa w Stepnicy.

 

 • 2. ZASADY ORGANIZACYJNE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY

 

 1. Impreza ma charakter otwarty, a wstęp na nią jest wolny.
 2. Rozpoczęcie imprezy zaplanowane jest na godzinę 12:00, a zakończenie imprezy nastąpi o godzinie 18:00.
 3. Na terenie imprezy znajdują się namioty Organizatora i partnerów wydarzenia oraz wykonawców, którym organizator lub partnerzy zlecili świadczenie usług:

– Namiot Organizatora: Sekretariat ds. Młodzieży i Europe Direct Szczecin;

– Namioty i otwarte stanowiska edukacyjne Partnerów: Woliński Park Narodowy, Błękitny Patrol WWF, Stowarzyszenie Wywrotka, Celowy Związek Gmin R-XXI, Osoba Odra, Fundacja Perspektywa, Wodne Stwory Klaudia Cebulska, Shake Bike;

– Namioty i otwarte stanowiska edukacyjno-kreatywne: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy wraz z podwykonawcami, Rybak. Sp. z o.o. Baza rybacka,

w dalszej części Regulaminu zwane namiotami lub stanowiskami.

 1. Po przybyciu na miejsce wydarzenia, uczestnicy odwiedzają w pierwszej kolejności namiot Organizatora, w którym od przedstawicieli Organizatora otrzymują karty aktywności. Jednemu uczestnikowi przysługuje jedna karta aktywności. Organizator przewidział wydruk trzystu kart aktywności.
 2. Z otrzymanymi kartami aktynowości uczestnicy przechodzą do kolejnych stanowisk.
 3. Na każdym stanowisku organizowane są konkursy, zadania, pogadanki, quizy i/lub zabawy edukacyjne. Zasady poszczególnych zadań do wykonania przedstawią osoby obsługujące poszczególne stanowiska.
 4. Za poprawne wykonanie zadań na następujących sześciu stanowiskach: Celowy Związek Gmin R-XXI, Woliński Park Narodowy, Błękitny Patrol WWF, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy, Rybak. Sp. z o.o. Baza rybacka oraz Shake Bike, obsługa tych stanowiska postawi pieczątkę na karcie aktywności uczestnika.
 5. Za wykonanie zadań na pozostałych stanowiskach uczestnicy nie otrzymują pieczątek.
 6. Po wypełnieniu karty aktywności i zebraniu wszystkich pieczątek, uczestnicy wracają do namiotu Organizatora. Po okazaniu wypełnionej karty aktywności, uczestnicy otrzymują od przedstawicieli Organizatora pamiątkowe certyfikaty i upominki, z zastrzeżeniem punktu 10 i 11.
 7. Organizator przygotowuje trzysta kart aktywności dla trzystu osób, które jako pierwsze przybędą do namiotu Organizatora. Kolejne osoby mogą brać udział w wydarzeniu i odwiedzać poszczególne stanowiska, ale zadania, konkursy i zajęcia kreatywne zagwarantowane są tylko dla pierwszych trzystu uczestników.
 8. Pierwsze trzysta osób, które przedstawi w namiocie Organizatora wypełnione w pełni karty aktywności, otrzymuje okazjonalny certyfikat uczestnictwa oraz upominek w postaci ekologicznych okularów słonecznych z filtrem UV400 w bawełnianym woreczku z logo Organizatorów.
 9. Dodatkowo przedstawiciele Celowego Związku Gmin R-XXI przeprowadzają na swoim stanowisku konkurs, w ramach którego jeden z uczestników imprezy ma szansę na wygranie roweru ufundowanego przez Celowy Związek Gmin R-XXI. Wyłonienie zwycięscy konkursu nastąpi w drodze losowania o godzinie 16:00.
 10. Sekretariat ds. Młodzieży zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za formę, przebieg ani rezultaty przeprowadzania konkursu, o którym mowa w punkcie 13.
 11. Sekretariat ds. Młodzieży nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych, z których podaniem wiąże się udział w konkursie, o którym mowa w punkcie 13.

 

 • 3. ZASADY PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY

 

 1. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w imprezie pod opieką swojego rodzica lub opiekuna prawnego. Osoby małoletnie uczestniczą w imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
 2. Uczestnicy imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń pracowników i przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.
 3. Zakazane jest:
 4. a) niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, namiotów, flag i innych urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie imprezy;
 5. b) jakiekolwiek działanie, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie imprezy;
 6. c) niszczenie trawników, krzewów i drzew znajdujących się na terenie imprezy.
 7. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy:
 8. a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
 9. b) materiałów wybuchowych,
 10. c) wyrobów pirotechnicznych,
 11. d) materiałów pożarowo niebezpiecznych,
 12. e) środków odurzających lub substancji psychotropowych.
 13. Zakazuje się wprowadzania psów bez smyczy.
 14. Zakazuje się wjazdu na teren imprezy wszelkich pojazdów mechanicznych, a także prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej w czasie i na terenie imprezy.
 15. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

– powiadomić Organizatora lub służby porządkowe Organizatora imprezy,

– powiadomić osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia.

 1. Organizator utrwala przebieg imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy imprezy i innych imprez Organizatora w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. Wstęp na teren imprezy jest równoważny z udzieleniem przez uczestnika zgody na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz transmitowanie, rozpowszechnianie i pokazywanie jego wizerunku w celach dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych i promocyjnych Imprezy.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.
 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny:

– na stronie internetowej Organizatora,

– w namiocie Organizatora na terenie imprezy.

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

©2016 Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl