Europejski Korpus Solidarności - Sekretariat ds. Młodzieży Europejski Korpus Solidarności - Sekretariat ds. Młodzieży
Program zdrowotny

Numer projektu:

RPZP.06.08.00-00-32-K022/22

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Czym jest Europejski Korpus Solidarności?

Europejski Korpus Solidarności jest nową inicjatywą Unii Europejskiej. Umożliwia on młodym ludziom udział w projektach z zakresu wolontariatu lub rozwoju zawodowego – we własnym kraju lub za granicą – które przynoszą korzyści społecznościom w całej Europie.

Solidarność można rozumieć jako poczucie odpowiedzialności za innych i gotowość poświęcenia się dla wspólnego dobra, wyrażające się konkretnymi działaniami podejmowanymi bez oczekiwania w zamian jakiejkolwiek przysługi.

Młodzi ludzie uczestniczący w Europejskim Korpusie Solidarności muszą zaakceptować jego misję i zasady i zobowiązać się działać w zgodzie z nimi.

Rejestrować się mogą osoby w wieku 17 lat, ale w chwili rozpoczęcia projektu muszą mieć ukończone 18 lat. W korpusie mogą uczestniczyć osoby w wieku do 30 lat. Sekretariat ds. Młodzieży posiada akredytacją, która pozwala nam wysyłać Was na wolontariat zagraniczny.

Po zakończeniu procedury rejestracji członkowie korpusu mogą być wybierani i zapraszani do udziału w szerokiej gamie projektów takich jak: pomoc w zapobieganiu klęskom żywiołowym i odbudowa w następstwie klęsk, pomoc w ośrodkach dla osób ubiegających się o azyl czy rozwiązywanie problemów społecznych w różnych społecznościach.

Projekty wspierane przez Europejski Korpus Solidarności mogą trwać od dwóch do dwunastu miesięcy. 28 państw członkowskich Unii Europejskiej może w pełni uczestniczyć we wszystkich działaniach Europejskiego Korpusu Solidarności. Ponadto udział w niektórych działaniach Europejskiego Korpusu Solidarności jest otwarty dla organizacji z państw należących do EFTA/EOG: Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, krajów kandydujących do UE: Turcji i Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii oraz krajów partnerskich.

Program daje możliwość realizacji działań, które będą odpowiedzią na ważne tematy społeczne. Wszystkie działania muszą mieć charakter solidarnościowy, jednocześnie dając możliwość młodzieży zdobywania nowych doświadczeń, rozwijania kompetencji i umiejętności.

Europejski Korpus Solidarności oferuje młodzieży i organizacjom możliwość zaangażowania się w:

  • wolontariat
  • staże i miejsca pracy
  • projekty Solidarności 

Projekty wolontariatu zapewniają młodym ludziom możliwość wykonywania pracy wolontariackiej w kraju lub za granicą. Działania wolontariuszy odpowiadają na ważne potrzeby społeczne, przyczyniają się do wzmacniania społeczności i jednocześnie umożliwiają wolontariuszom zdobycie praktycznego doświadczenia, umiejętności i kompetencji niezbędnych do zdobywania nowej wiedzy, rozwoju osobistego, społecznego, obywatelskiego oraz zawodowego. W praktyce oznacza to zwiększanie ich szanse zatrudnienie.

Wolontariusze mogą realizować swoje projektu w kraju lub za granicą. 

Staże i miejsca pracy są działaniami, które zapewniają młodym ludziom możliwości pracy, pomagając im w zdobywaniu umiejętności i doświadczenia, podnosząc tym samym ich szanse na rynku pracy i ułatwiając wchodzenie na rynek pracy. Oferty miejsc pracy i staży dotyczą sektora solidarnościowego. Organizacje mogą wnioskować o dofinansowanie na miejsca pracy lub stażu dla młodego człowieka. Projekty mogą być realizowane w kraju lub za granicą.

Projekty Solidarności są tworzone i realizowane przez grupę co najmniej pięciu uczestników Europejskiego Korpusu Solidarności. Młodzież realizuje inicjatywę lokalną, która jest odpowiedzią na wyzwania danej społeczności czy regionu. Zagadnienia obejmują tematy istotne dla młodzieży.
Projekty trwają od 2 do 12 miesięcy i muszą odbywać się w kraju zamieszkania uczestników projektu. Młodzi ludzie, którzy chcą utworzyć grupę realizującą Projekt Solidarności, muszą zarejestrować się w bazie Europejskiego Korpusu Solidarności. Nie ma górnego ograniczenia liczby uczestników. Grupa samodzielnie decyduje o metodach pracy i sposobie zarządzania projektem.

Projekt Solidarności powinien być bezpośrednio powiązany z lokalną społecznością, w której młodzi uczestnicy żyją, aby odpowiedzieć na problemy i wyzwania wokół nich. Wraz z rozwiązywaniem lokalnych wyzwań Projekt Solidarności powinien również wyraźnie wykazać europejską wartość dodaną poprzez zajęcie się priorytetami zidentyfikowanymi na poziomie europejskim.

Aby wziąć udział w projekcie niezbędne jest zarejestrowanie się w bazie Europejskiego Korpusu Solidarności: https://europa.eu/youth/SOLIdARity_pl

W przypadku pytań i wątpliwości w sprawie Europejskiego Korpusu Solidarności zachęcamy do kontaktu!

 

materiały: http://eks.org.pl/

 

©2016 Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl