Analiza Potrzeb Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego - Sekretariat ds. Młodzieży Analiza Potrzeb Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego - Sekretariat ds. Młodzieży
Program zdrowotny

Numer projektu:

RPZP.06.08.00-00-32-K022/22

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Szanowni Państwo,

przedstawiony raport to wyjątkowy dokument, który zawiera ogromne bogactwo informacji na temat sytuacji i potrzeb zachodniopomorskiej młodzieży. Warto podkreślić, że koncepcja i przeprowadzenie badania to zasługa młodych ludzi skupionych w Radzie Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego. Z kolei wysoki pozom metodologiczny, jaki prezentuje publikacja, świadczy o umiejętności pozyskiwania wsparcia i korzystania z wiedzy specjalistów. 

Analiza przedstawia wiele problemów, z jakimi zmagają się na co dzień młodzi ludzie. To m.in. trudności emocjonalne czy poczucie niepewności jutra. Znajduje się tu też wiele pozytywnych opinii na temat walorów przyrodniczych i turystycznych Pomorza Zachodniego. Z pewnością wykorzystamy sposób promocji naszego regionu poprzez hasztagi zaproponowane przez młodzież uczestniczącą w badaniu.

Opracowany przez młodzież raport jest kolejnym krokiem do wspólnego rozwiązywania problemów, na jakie wskazują respondenci. To bardzo ważne, by młodzież angażowała się w życie publiczne, by czuła, że ma wpływ na to, w jakim kraju, regionie czy mieście będzie żyć. Dlatego tak ważna jest dyskusja nas dorosłych z Wami młodymi.

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Olgierd Geblewicz

 

O Analizie potrzeb młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

W roku 2019 Rada Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego (dalej: Rada) przygotowała 15 rekomendacji z okazji 15-tej rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Tematyka rekomendacji została opracowana na podstawie analizy przeprowadzonej przez przedstawicieli Rady. Wśród rekomendacji, będących formą zalecenia dla władz samorządowych i instytucji publicznych działających w województwie zachodniopomorskim, odniesiono się m.in. do edukacji, rynku pracy, świadomości obywatelskiej, zdrowia, transportu publicznego. Rekomendacje zostały uznane jako punkt wyjścia do przeprowadzenia dalszych prac związanych z analizą potrzeb młodzieży mieszkającej na obszarze Pomorza Zachodniego.

W trakcie przygotowań zespół badawczy wskazał sześć obszarów tematycznych, będących przedmiotem analizy, tj. życie młodych, edukacja, zdrowie, świadomość obywatelska, ekologia i transport.

Analiza potrzeb młodzieży mieszkającej w województwie zachodniopomorskim, której efekty opublikowano w niniejszym raporcie, została przeprowadzona w okresie od kwietnia do czerwca 2020 r. przez Radę Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego oraz Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego (dalej: Sekretariat) we współpracy z Mateuszem Koniecznym (Manu-faktura Przyszłości).

W raporcie obok wyników danych i wniosków przedstawiono wypowiedzi osób biorących udział w badaniu, oznaczono je literami „U” (uczeń/uczennica) lub „A” (absolwent/absolwentka szkoły ponad-podstawowej)  oraz numerem badanej osoby.

 

Badana grupa

Analizą objęto młodzież w wieku 13-24 lata mieszkającą w województwie zachodniopomorskim, przy czym badani zostali podzieleni na dwie grupy badawcze – uczniowie i uczennice szkół pod-stawowych i ponadpodstawowych (13-20 lat) oraz absolwenci i absolwentki szkół ponadpodstawowych (20-24 lata).

Z analizy zostały wyłączone osoby o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz uczące się w szkołach specjalnych. Początkowo planowano przeprowadzenie badania wśród uczniów szkół specjalnych (bezpośrednio w placówkach edukacyjnych). Jednak z uwagi na trudności w przemieszczaniu się, spowodowane przez pandemię koronawirusa, ten plan został zawieszony.

Kwestionariusz badawczy został wypełniony przez:

  • 3703 uczniów i uczennic szkół podstawowych i ponadpodstawowych (dalej: uczniowie),
  • 149 absolwentów i absolwentek szkół ponadpodstawowych (dalej: absolwenci ).

Analizie poddano 3640 odpowiedzi udzielonych przez uczniów oraz 123 odpowiedzi udzielone przez absolwentów, którzy w momencie przystąpienia do badania zadeklarowali, że mieszkają w województwie zachodniopomorskim (pytanie filtrujące). Respondenci z obu grup zostali poproszeni o odniesienie się do stanu sprzed pandemii koronawirusa.

W raporcie zamieszczono wyniki badania przeprowadzonego zarówno wśród uczniów jak i absolwentów, przy czym część badania dotycząca uczniów była reprezentatywna, a absolwentów nie. Organizatorzy badania zwrócili uwagę na zasadność opublikowania zgromadzonych dotychczas danych, bowiem mogą być one zachętą dla innych instytucji lub organizacji do przeprowadzenia dalszych analiz dotyczących absolwentów szkół ponadpodstawowych z województwa zachodniopomorskiego.

 

Metody i narzędzia badawcze

Na potrzeby badania wybrano metodę sondażu diagnostycznego, będącą „sposobem gromadzenie wiedzy o atrybutach strukturalnych i funkcjonalnych oraz dynamice zjawisk społecznych, opiniach i poglądach wybranych zbiorowości, nasilaniu się i kierunkach rozwoju określonych zjawisk i wszelkich innych zjawiskach instytucjonalnie nie zlokalizowanych (…)” , a także analizę danych zastanych, a w szczególności danych statystycznych dotyczących młodzieży mieszkającej w województwie zachodniopomorskim. W związku z wykorzystaniem przedstawionych metod badawczych zastosowano następujące techniki wraz z odpowiadającymi im narzędziami: ankietę w formie kwestionariusza badawczego oraz badanie dokumentów na podstawie tabeli do analizy.

Do każdej z badanych grup (uczniowie i absolwenci) został przygotowany odrębny kwestionariusz badawczy obejmujący wprowadzenie, pytania badawcze (otwarte i zamknięte), metryczkę oraz podziękowanie. Każde z pytań opatrzone zostało instrukcją dotyczącą jego formy oraz liczby możliwych odpowiedzi do zaznaczenia i/lub wpisania. Oba kwestionariusze składały się z 50 pytań oraz metryczki zawierającej 5 pytań. Anonimowa ankieta była dostępna w formie elektronicznej (online) na platformie badawczej Survio pod dedykowanym adresem (linkiem):

  • https://www.survio.com/survey/d/rmwz – uczniowie,
  • https://www.survio.com/survey/d/rmwz2 – absolwenci.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 5 maja – 24 czerwca 2020 r.  (kwestionariusz skierowany do uczniów i uczennic był aktywny w okresie 5 maja – 7 czerwca 2020 r., z kolei kwestionariusz skierowany do absolwentów i absolwentek szkół ponadpodstawowych był dostępny w okresie 11 maja – 24 czerwca 2020 r.). Informacja o możliwości udziału w badaniu została przekazana badanym grupom za pośrednictwem dedykowanych wiadomości elektronicznych, a także za pomocą mediów społecznościowych Rady i Sekretariatu.

 

Analiza Potrzeb Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego (kliknij poniżej):

Analiza potrzeb młodzieży 

©2016 Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl