Informacja o dostępności - Sekretariat ds. Młodzieży Informacja o dostępności - Sekretariat ds. Młodzieży
Program zdrowotny

Numer projektu:

RPZP.06.08.00-00-32-K022/22

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://mlodziez.wzp.pl

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego deklaruje rozwój organizacyjny, który docelowo zapewni wszystkim mieszkańcom regionu oraz innym interesariuszom – równą dostępność cyfrową, architektoniczną oraz informacyjno-komunikacyjną, do wszystkich spraw prowadzonych przez Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego, także do miejsc pracy, zgodnie z zapisami ustaw:

  •  o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z dnia 4 kwietnia 2019 r. (Dz. U., poz. 848);
  •  o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, z dnia 5 września 2019 r. (Dz. U., poz. 1696).

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: mlodziez.wzp.pl.

  • Data publikacji strony internetowej: 
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Strona internetowa mlodziez.wzp.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Pomimo dokładanych starań, ze względu na dużą liczbę stron oraz redaktorów (rozproszony system zarządzania treścią) może zdarzyć się sytuacja, że dla obrazu nie zostanie zapewniona alternatywa w postaci tekstu, czy też tabela nie będzie posiadała tytułu lub nagłówka oraz zostaną użyte nagłówki niehierarchicznie.

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

W zakresie wsparcia mieszkańców o szczególnych potrzebach, jak też wszystkich komórek Urzędu, w zakresie alternatywnych form obsługi dostępnej i racjonalnych usprawnień w tym zakresie, wyznaczono Koordynatora dostępności:

  1. Agata Marchewka; pracownik administracyjny w Sekretariacie ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

tel. + 48 91 421 12 83, mail: amarchewka@wzp.pl

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest p. Agata Marchewka adres poczty elektronicznej: amarchewka@wzp.pl.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Siedziba Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego
przy ulicy Kuśnierskiej 12B, 70-540 Szczecin,

Lokalizacja i dojazd

Siedziba Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego znajduję się
w centrum miasta w dzielnicy Stare Miasto. Mieści się ona w zabytkowym budynku położonym przy skrzyżowaniu ulic Kuśnierskiej oraz ul. Grodzkiej. Prowadzą do niego dwie ulice: ul. Kuśnierska i ul. Grodzka. Przy wejściu od ul. Grodzkiej teren jest dość nierówny, ale możliwy do pokonania przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim. Przy wejściu od wschodniej strony ul. Kuśnierskiej istnieje wzniesienie, w związku z czym wskazana jest pomoc osoby trzeciej przy pokonywaniu wzniesienia.

Do Siedziby Sekretariatu ds. Młodzieży można dotrzeć pieszo lub dojechać własnym środkiem transportu.

Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej znajduję się w odległości około 300 metrów. Jest to Przystanek Grodzka – dojazd linią autobusową 52.

Parking i miejsca postojowe

W pobliżu Sekretariatu ds. Młodzieży, od strony ul. Grodzkiej znajduje się ogólnodostępny parking objęty Strefą Płatnego Parkowania (Podstrefa A – Czerwona).

Na parkingu nie ma wyznaczonego miejsca postojowego dla samochodu osoby
z niepełnosprawnością. Odległość od parkingu do wejścia I wynosi około 20 metrów.

Oznaczenie

Siedziba Sekretariatu ds. Młodzieży jest wyraźnie oznakowana tablicami informacyjnymi umieszczonymi przy wejściu II od strony ulicy Kuśnierskiej.

Wejście do budynku

Dostanie się do obiektu przez osoby z niepełnosprawnością ruchową nie jest utrudnione. Budynek posiada dwa wejścia. Jedno znajdujące się od ulicy Grodzkiej- jest wejściem głównym, częściowo przystosowanym dla osób ze szczególnymi potrzebami. Drugie wejście od ulicy Kuśnierskiej jest wejściem dodatkowym.

Wejście Główne od strony ulicy Grodzkiej:
Nawierzchnia przed wejściem jest dość nierówna, wykonana z kostki brukowej. Do budynku można dostać się za pomocą 6 stopniowych schodów z jednostronną poręczą oraz za pomocą zadaszonego podnośnika.

Drzwi wejściowe otwierane ręcznie do zewnątrz, nie wymagają użycia znacznej siły. Szerokość skrzydła wynosi ponad 90 centymetrów. Drzwi są wyposażone w samozamykacz. Przy wejściu znajduje się wycieraczka, która nie jest zlicowana z posadzką.

Wejście II od strony ulicy Kuśnierskiej:
Nawierzchnia przed wejściem jest dość nierówna, wykonana z kostki brukowej. Do budynku można dostać się za pomocą 3 stopniowych schodów. Drzwi wejściowe dwuskrzydłowe otwierane ręcznie do wewnątrz, nie wymagają użycia znacznej siły. Szerokość jednego skrzydła wynosi 80 centymetrów. Drzwi nie  są wyposażone w samozamykacz.

Schody i windy

W części zajmowanej przez Sekretariat ds. młodzieży nie ma windy.

Na poszczególne kondygnacje budynku można dostać się schodami. Pierwszy i ostatni stopień biegu schodów oznaczony jest kolorem kontrastowym. Przy schodach znajdują się jednostronne poręcze. Budynek składa się z trzech kondygnacji: parter, piętro 1 oraz piętro 2. Piętro 1 i 2 – są piętrami gdzie znajdują się pokoje pracownicze, natomiast punkt obsługi interesantów znajduję się na parterze.

Trasa wolna od przeszkód

Aranżacja przestrzeni, szerokość korytarzy i drzwi zapewniają trasę wolną od przeszkód.

Punkt Przyjęć Interesantów

Punkt przyjęć interesantów znajduje się w na parterze bezpośrednio przy wejściu do budynku. Jest dobrze oświetlony i dostępny bez żadnych przeszkód architektonicznych. Przejścia są szerokie, a dostęp do biurek dobrze zapewniony. Aranżacja przestrzeni, szerokość korytarzy i drzwi zapewniają trasę wolną od przeszkód. Na parterze przy punkcie interesantów znajduję się także pokój do rozmów indywidualnych, oraz częściowo dostępna dla osób ze szczególnymi potrzebami toaleta. 

Udogodnienia dla osób z dysfunkcją narządu słuchu

W Sekretariacie ds. Młodzieży można skorzystać z usług tłumacza języka migowego. Zamiar skorzystania z pomocy należy zgłosić najpóźniej na 3 dni robocze przed dniem zamierzonego załatwienia sprawy: mailowo na adres mlodziez@wzp.pl lub telefonicznie/SMS pod numerem 533 725 412.

Dodatkowo, można połączyć się z tłumaczem języka migowego za pomocą video czatu, który  dostępny jest poprzez stronę internetową projektu: https://dobrewsparcie.wzp.pl.  
Budynek nie jest wyposażony w przenośne pętle indukcyjne.

Udogodnienia dla osób z dysfunkcją narządu wzroku

W budynku nie ma ścieżek naprowadzających, oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych ani w druku powiększonym.

Pies asystujący

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Toalety

Na parterze, przy biurze obsługi interesantów znajduje się ogólnodostępna toaleta częściowo przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
W pomieszczeniu nie znajduje się miejsce do przewijania dziecka.

W celu zgłoszenia indywidualnych potrzeb, innych niż wskazane powyżej, należy skontaktować się z Koordynatorem Dostępności:

Agata Marchewka, e-mail: amarchewka@wzp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu + 48 91 421 12 83.

©2016 Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl