Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Administratorem Państwa Danych Osobowych jest:
Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego, z siedzibą w Szczecinie pl. Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin, tel. 91 42 10 322, e-mail: mlodziez@wzp.pl.

Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Agata Banc. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iod@sdsm.szczecin.pl.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa przetwarzania danych.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie wyrażonej zgody – art. 6. pkt. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. urz. UE L2016, Nr 119, s.1) [dalej: RODO] w celu realizacji projektów, warsztatów, konferencji i innych wydarzeń wynikających ze statutowej działalności Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również podmiotom upoważnionym na podstawie zawartych przez Administratora umów.

Okres przechowywania danych/ kryteria ustalania tego okresu
Pana/ Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usługi oraz przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków nałożonych na Administratora, na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody dane będą przetwarzane przez okres obowiązywania zgody oraz po upływie czasu przechowywania kopii bezpieczeństwa (30dni). Zgoda może być odwołana w każdym czasie, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
Uprawnienia
Szczegółowy zakres Pani/Pana uprawnień jako osoby, której dotyczą dane osobowe (tzw. „podmiotu danych”) jest zawarty w Rozdziale III RODO pt. „Prawa osoby, której dane dotyczą”.
W każdym czasie jest Pani/Pan uprawniona/y do:
a)żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby,
b)żądania sprostowania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby,
c)żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby,
d)wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby,
e)wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych, wcześniej Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych)
f)jeżeli przetwarzanie dokonywane jest na podstawie zgody, cofnięcie zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Informacja co do wymogu/warunków podania danych osobowych
Podanie danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania projektów, warsztatów, konferencji i innych wydarzeń wynikających ze statutowej działalności przez Sekretariat ds. Młodzieży, a nie podanie tych danych będzie skutkowało odmową uczestnictwa, w tym brakiem możliwości nawiązania kontaktu z uczestnikiem.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Sekretariacie ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy, udziału w organizowanych Przez Sekretariat ds. Młodzieży WZ statutowych działaniach. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych będziecie Państwo informowani.

Newsletter

Bądź na bieżąco!

©2016 Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl