Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej http://mlodziez.wzp.pl

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego deklaruje rozwój organizacyjny, który docelowo zapewni wszystkim mieszkańcom regionu oraz innym interesariuszom – równą dostępność cyfrową, architektoniczną oraz informacyjno-komunikacyjną, do wszystkich spraw prowadzonych przez Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego, także do miejsc pracy, zgodnie z zapisami ustaw:

  •  o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z dnia 4 kwietnia 2019 r. (Dz. U., poz. 848);
  •  o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, z dnia 5 września 2019 r. (Dz. U., poz. 1696).

 

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: mlodziez.wzp.pl.

  • Data publikacji strony internetowej: 
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Strona internetowa mlodziez.wzp.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Pomimo dokładanych starań, ze względu na dużą liczbę stron oraz redaktorów (rozproszony system zarządzania treścią) może zdarzyć się sytuacja, że dla obrazu nie zostanie zapewniona alternatywa w postaci tekstu, czy też tabela nie będzie posiadała tytułu lub nagłówka oraz zostaną użyte nagłówki niehierarchicznie.

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

W zakresie wsparcia mieszkańców o szczególnych potrzebach, jak też wszystkich komórek Urzędu,
w zakresie alternatywnych form obsługi dostępnej i racjonalnych usprawnień w tym zakresie, wyznaczono Koordynatora dostępności:

1.Kamila Bieniecka; Inspektor w Sekretariacie ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

tel. 91 421 02 62, mail: kbieniecka@wzp.pl

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest p. Kamila Bieniecka adres poczty elektronicznej: kbieniecka@wzp.pl.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego, Pl. Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin – jest częściowo dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami. W bezpośrednim sąsiedztwie obiektu znajduje się miejsce parkingowe dla osoby z niepełnosprawnością. Na parterze budynku znajduje się toaleta. Na portierni znajduje się krzesło schodowe. Do obiektu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.  

W miarę możliwości, Sekretariat zapewni:

1.instalację urządzeń lub zastosowania środków technicznych i rozwiązań, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń (m.in. ramp podjazdowych, drzwi automatycznych, dostępu do aplikacji lokalizacyjnych);

2.informacje na temat rozkładu pomieszczeń w budynkach, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy (tablice informacyjne, odpowiednia pomoc na portierniach);

3.wstęp do budynków osobom korzystającym z psa asystującego (instrukcje dla portierni);

4.w sytuacjach zagrożenia, ewakuację osób o szczególnych potrzebach lub uratowanie ich w inny sposób (opracuje procedury, wdroży szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji). W celu zgłoszenia indywidualnych potrzeb, innych niż wskazane powyżej, należy skontaktować się

z Koordynatorami Dostępności.

 

 

W miarę możliwości, Sekretariat zapewni:

1.obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się osoby niesłyszącej z pracownikami Sekretariatu za pośrednictwem tłumacza polskiego języka migowego. W celu zgłoszenia takiej potrzeby, należy skontaktować się z Koordynatorem Dostępności. 

2.instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących;

 

Newsletter

Bądź na bieżąco!

©2016 Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl